expertisecentrum

voor leer- en persoonlijke ontwikkeling

GZ-psychologie, orthopedagogiek en therapie

Bellen Mail Menu
BOP Expertisecentrum
Piet Slagerstraat 60
5213 XT Den Bosch
073-6890089 / info@bopexpert.nl

Creatieve therapie

Voor wie is het?

Het BOP biedt diverse behandelmogelijkheden voor leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. CREATIEVE THERAPIE (beeldend) behoort tot deze mogelijkheden.

Hieronder leest u wat het BOP onder deze therapie verstaat, voor wie het is, wat de theoretische grondslag is, en welke middelen worden gebruikt.

Wat is creatieve therapie?

Bij creatieve therapie ligt de nadruk op het doen, niet op het praten. Er worden werkstukken gemaakt van allerlei materialen. En wie verbeeldt wat in hem omgaat en vorm geeft aan verwarrende of weggehouden gevoelens kan er, door ze letterlijk buiten zichzelf te plaatsen, gemakkelijker mee in contact komen en zichzelf daardoor beter gaan begrijpen. Bijvoorbeeld waarom iemand zo snel boos wordt, eigenlijk heel bang is, en wat de persoon zou willen. Al werkend worden nieuwe ervaringen opgedaan, komen veranderingen op gang en wijzigt zich de beeldvorming en de beleving. Op creatieve wijze wordt gezocht naar nieuwe manieren waarop beter omgegaan kan worden met zichzelf en de omgeving. Een manier van handelen die meer past bij wat men eigenlijk wil.

Met als doel steun, bewustwording, troost of acceptatie

Beeldende therapie is zeker geschikt wanneer iemand moeilijk over zijn gevoelens praat en geneigd is om zijn gevoelens weg te stoppen, of juist dan, wanneer iemand er heel goed over kan praten maar geen contact meer heeft met zijn gevoel of gewoonweg wanneer woorden tekort schieten.

Op het BOP komen veel kinderen/jongeren/volwassenen in therapie met sociaal-emotionele problemen als gevolg van leerstoornissen zoals AD(H)D, NLD, PDD-nos. Voor deze mensen is creatieve therapie vaak een goede weg om op een veilige en (kind)vriendelijke manier beter om te leren gaan met zichzelf en hun omgeving. Door te werken met woorden en beelden, handen en hoofd, wordt zowel de linker- als de rechterhemisfeer aangesproken. Dit bevordert een betere samenwerking tussen beide hersenhelften wat vaak bij leerstoornissen van belang is.

Wat is de theoretische achtergrond?

Creatieve therapie is gestoeld op diverse theorieen waarbij onder andere uitgegaan wordt van de kracht van het symbool als inzichtgevend of helend voor de mens. Het symbool vertaalt aan de mens zijn of haar waarheid. Middels creatieve therapie, waar de gemaakte werkstukken symbolen zijn, kan deze waarheid naar voren komen en bewust gemaakt worden waardoor iemand zichzelf beter leert kennen.
De creatieve therapie wordt gegeven door creatieve therapeuten met ruime ervaring en gedegen kennis van het therapeutische proces.

Welke middelen worden gebruikt bij creatieve therapie?

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende beeldende materialen zoals klei, verf, hout. Expressie en actie worden afgewisseled met rust, visualisatietechnieken en ademhalingsoefeningen.
De therapie vindt in principe eens per week plaats en duurt een uur. Hoeveel tijd de gehele therapie in beslag neemt is verschillend en varieert van zes maanden tot twee jaar.
Voorafgaand aan de therapie vindt veelal psychodiagnostisch onderzoek plaats om een duidelijk beeld te verkrijgen van de persoon en de doelstellingen voor therapie. De eerste periode in therapie neemt observatie, het creeren van een veilige sfeer en het opbouwen van een vertrouwensband een belangrijke plek in. In de middelste periode vindt doorwerking van de problematiek plaats en in de afsluitende fase het bestendigen en beklijven van de nieuwe verworven vaardigheden en het nemen van afscheid. Om de 6 tot 8 weken vindt een gesprek met de ouders plaats samen met de therapeut en de diagnosticus die het onderzoek uitvoerde. In dit gesprek komt het therapeutische proces aan de orde en ervaringen van de ouders. Tevens worden pedagogische/ontwikkelingspychologische adviezen geboden.

Voor wie is het?

Voor wie is het?

Beeldende therapie is een bijzondere vorm van procesbegeleiding om

  • eigen kracht en zelfvertrouwen te (her)vinden
  • meer structuur in het leven aan te brengen
  • leren om te gaan met emoties en reacties ten aanzien van anderen
  • afscheid te nemen
  • het onveranderlijke een plek in het leven te geven
  • vrijer en vloeiender te worden in de lichaamsbeweging en de motoriek

Met als doel steun, bewustwording, troost of acceptatie.

Ga lekker zitten en adem bij ieder uitademing je negatieve emoties, zoals woede, stress en frustraties uit.

Adem bij iedere inademing liefde en vergeving in.

Reactieformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Naam:*
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer*
E-mail:*
Reactie*
Verstuur formulier